Bodhidharma
Baizhang Huaihai
Caoshan Benji
Dahui Zonggao
Daman Hongren
Danxia Tianran
Dayi Daoxin
Dazhao Puji
Dazhu Huihai
Dazu Huike
Deshan Xuanjian
Dongshan Liangjie
Dōgen
Eisai
Guifeng Zongmi
Guishan Lingyou
Guizong Zhichang
Heze Shenhui
Hongzhi Zhengjue
Huangbo Xiyun
Huanglong Huinan
Huineng
Jinshan tanying
Linji Yixuan
Longtan Chongxin
Luohan Guichen
Mazu Daoyi
Nanquan Puyuan
Nanta Guangyong
Nanyang Huizhong
Nanyue Huairang
Niutou Farong
Qingliang Wenyi
Qingyuan Xingsi
Sengcan
Shishuang Chuyuan
Shitou Xiqian
Tianhuang Daowu
Xiangyan Zhixian
Xitang Zhizang
Xuansha Shibei
Xuedou Chongxian
Xuefeng Yicun
Yangqi Fanghui
Yangshan Huiji
Yantou Quanhuo
Yaoshan Weiyan
Yongjia Xuanjue
Yongming Yanshou
Yunmen Wenyan
Yunyan Tansheng
Yuquan Shenxiu
Zhaozhou Congshen
Index
Nanta Guangyong
born
850
died
938
religion
Chan
teacher
Yangshang Huiji
Contents
Introduction
Koan
Introduction
Guangyong (850~938), a Chan master of Five Dynasties. He was a native of Fengcheng, Jiangxi with a common surname Zhang. He learned Confucian classics at young age, he was able to explain the meaning of the classics at the age of thirteen. After he grew up, he travelled to Kaiyuan Temple and encountered a strange monk who taught him the Vimalakirti Sutra. At age of 19 he received ordaination from Chan Master Yangshan Huiji. Later he visited Linji, according to his instructions, he returned to Yangshan, and got enlightened from Yangshan. After Yangshan died, Guangyong ignited his fingers in return, and lived in the South Pagoda of Yangshan to promote Chan School. In the second year of Shengyuan, he died at the age of eighty-nine.
Koan
When Chan Master Nanta Guangyong first visited Chan Master Yangshan, Yangshan asked him: "What are you doing here? ’
 
Guangyong replied: ‘Come and see master."
 
Yangshan asked again: "Have you seen the master?"
 
Guangyong replied: "I saw him!"
 
Yangshan asked again: "Does the Master look like a donkey horse?"
 
Guangyong said: ‘I don’t think the Master looks like a Buddha! "
 
Yangshan continued asking: "Neither is like a Buddha, so what does it look like? ’
 
Guangyong replied unwillingly: ‘If there is a resemblance, how is it different from a donkey horse? "
 
Yangshan was greatly amazed, and said: "Both budhas and sentient beings are trancended and the true nature is revealed. In twenty years, no one is better than you. Take care. "
 
Afterwards, Master Yangshan praised Guangyong as soon as he saw someone:
 
"Guangyong is a flesh Buddha. "
Contact us
Disclaimer
Comments
© Copyright Jumpypixels.com