Bodhidharma
Baizhang Huaihai
Caoshan Benji
Dahui Zonggao
Daman Hongren
Danxia Tianran
Dayi Daoxin
Dazhao Puji
Dazhu Huihai
Dazu Huike
Deshan Xuanjian
Dongshan Liangjie
Dōgen
Eisai
Guifeng Zongmi
Guishan Lingyou
Guizong Zhichang
Heze Shenhui
Hongzhi Zhengjue
Huangbo Xiyun
Huanglong Huinan
Huineng
Jinshan tanying
Linji Yixuan
Longtan Chongxin
Luohan Guichen
Mazu Daoyi
Nanquan Puyuan
Nanta Guangyong
Nanyang Huizhong
Nanyue Huairang
Niutou Farong
Qingliang Wenyi
Qingyuan Xingsi
Sengcan
Shishuang Chuyuan
Shitou Xiqian
Tianhuang Daowu
Xiangyan Zhixian
Xitang Zhizang
Xuansha Shibei
Xuedou Chongxian
Xuefeng Yicun
Yangqi Fanghui
Yangshan Huiji
Yantou Quanhuo
Yaoshan Weiyan
Yongjia Xuanjue
Yongming Yanshou
Yunmen Wenyan
Yunyan Tansheng
Yuquan Shenxiu
Zhaozhou Congshen
Index
Xuedou Chongxian
born
980
died
1052
ACHV
rejuvenated the Yunmen lineage, compiled the hundred kōans that are the core of the Blue Cliff Record
religion
Chan
POSTH name
Master Mingjue
teacher
Zhimen Guangzuo
students
Tianyi yihuai, chenxing shengzhong, chenxing shouming, etc
works
Verses on One Hundred Old Cases, Cascade Collection, Record of Master Xuedou at Dongting
Contents
Life
Anecdote
Life
According to "Wudeng Huiyuan", Xuedou was born in the year of 980 in Suining Fu. His name by birth was Li Chongxian(李重顯). The origin of his family was in Mingzhou which is situated in Southeastern China. After his parents passed away, he moved to Chengdu seeking the spiritual guidance of master Renxian (仁銑) in the temple of Puan Yuan (普安院). His teachers found him an apt pupil and introduced him to Master Zhimen Guanzuo (智門光祚). Under Zhimen, Chongxian was able to deepen his study and inherited the philosophy of the school which was created by Yunmen Wenyan (雲門文偃). The completion of his study was followed by his travels to different Buddhist temples. He preached and taught in various places. Chongxian eventually settled down in Zisheng temple on the mountain of Xuedou due to the invitation of the local officer of Siming prefecture. In Zisheng temple where he spent 31 years, Xuedou witnessed the peak of his fame. Even the imperial court was not able to neglect his fame and consequently bestowed the title "Zen Master Mingjue" (明覺禪師) on him. He died in 1052 during the reign of emperor Renzong of Song. He left behind a series of religious works such as "Baize Songgu" and "Xuedou niangu".
Anecdote
There is an anecdote about Xuedou's last words. Near the end of his life, his pupils, regretting the inevitable death of their master, asked if there is anything that he wanted to say. Xuedou simply replied: "The only regret of my life was speaking too much."
Contact us
Disclaimer
Comments
© Copyright Jumpypixels.com