Bodhidharma
Baizhang Huaihai
Caoshan Benji
Dahui Zonggao
Daman Hongren
Danxia Tianran
Dayi Daoxin
Dazhao Puji
Dazhu Huihai
Dazu Huike
Deshan Xuanjian
Dongshan Liangjie
Dōgen
Eisai
Guifeng Zongmi
Guishan Lingyou
Guizong Zhichang
Heze Shenhui
Hongzhi Zhengjue
Huangbo Xiyun
Huanglong Huinan
Huineng
Jinshan tanying
Linji Yixuan
Longtan Chongxin
Luohan Guichen
Mazu Daoyi
Nanquan Puyuan
Nanta Guangyong
Nanyang Huizhong
Nanyue Huairang
Niutou Farong
Qingliang Wenyi
Qingyuan Xingsi
Sengcan
Shishuang Chuyuan
Shitou Xiqian
Tianhuang Daowu
Xiangyan Zhixian
Xitang Zhizang
Xuansha Shibei
Xuedou Chongxian
Xuefeng Yicun
Yangqi Fanghui
Yangshan Huiji
Yantou Quanhuo
Yaoshan Weiyan
Yongjia Xuanjue
Yongming Yanshou
Yunmen Wenyan
Yunyan Tansheng
Yuquan Shenxiu
Zhaozhou Congshen
Index
Yangqi Fanghui
born
992
died
1049
ACHV
First Patriarch of Yangqi Branch from Linji House
religion
Chan
teacher
Shishuang Chuyuan
students
Baiyun Shouduan
Contents
Introduction
Enlightenment
Introduction
YANGQI FANGHUI (992–1049) was a disciple of Shishuang Chuyuan. He is known as the founder of the Yangqi branch of the Linji school. All of the Linji Zen schools in the world today are spiritual descendants of this branch. Yangqi’s home was the city of Yichun in Yuanzhou (now in Jiangxi Province). As a child he was clever and well spoken. As a young man he is reported to have run afoul of authorities in his job as a tax administrator and was forced to flee into obscurity. He later became a monk at Jiufeng in Duanzhou (west of modern Guangzhou City). Traveling to the region of ancient Tanzhou, he studied under the eminent teacher Shishuang Chuyuan and became his Dharma heir. Later, he gained his mountain name while serving as abbot at the Putong Monastery at Mt. Yangqi. In the year 1046, Yangqi moved to Haihui Temple in Tanzhou.
Enlightenment
Yangqi taught the principle that Zen is manifested in everyday events, and the great way of emancipation is to be sought in the common activities of people’s lives.
 
When Shishuang Chuyuan moved from Nanyuan to Mt. Dao Wu, and then to Shishuang, Yangqi followed him, performing administrative affairs in each place. Although Yangqi remained with Shishuang for a long time, he never attained enlightenment. Each time he would have an interview, Shishuang would say, “There are a lot of administrative affairs requiring attention. Go do them.”
 
On one occasion when Yangqi went to see Shishuang [for instruction on practice], Shishuang said, “Director! Someday your descendants will cover the earth. Why are you in a hurry?”
 
One day, Shishuang had just gone out when it suddenly began to rain. Yangqi spied his teacher walking on a small path, chased him down, and grabbed him, saying, “You’ve got to talk to me now, or else I’m going to hit you!”
 
Shishuang said, “Director! You already completely know how to take care of things, so that’s enough!”
 
Before Shishuang had finished speaking, Yangqi experienced great enlightenment. He then kneeled and bowed to Shishuang on the muddy path.
Contact us
Disclaimer
Comments
© Copyright Jumpypixels.com