Bodhidharma
Baizhang Huaihai
Caoshan Benji
Dahui Zonggao
Daman Hongren
Danxia Tianran
Dayi Daoxin
Dazhao Puji
Dazhu Huihai
Dazu Huike
Deshan Xuanjian
Dongshan Liangjie
Dōgen
Eisai
Guifeng Zongmi
Guishan Lingyou
Guizong Zhichang
Heze Shenhui
Hongzhi Zhengjue
Huangbo Xiyun
Huanglong Huinan
Huineng
Jinshan tanying
Linji Yixuan
Longtan Chongxin
Luohan Guichen
Mazu Daoyi
Nanquan Puyuan
Nanta Guangyong
Nanyang Huizhong
Nanyue Huairang
Niutou Farong
Qingliang Wenyi
Qingyuan Xingsi
Sengcan
Shishuang Chuyuan
Shitou Xiqian
Tianhuang Daowu
Xiangyan Zhixian
Xitang Zhizang
Xuansha Shibei
Xuedou Chongxian
Xuefeng Yicun
Yangqi Fanghui
Yangshan Huiji
Yantou Quanhuo
Yaoshan Weiyan
Yongjia Xuanjue
Yongming Yanshou
Yunmen Wenyan
Yunyan Tansheng
Yuquan Shenxiu
Zhaozhou Congshen
Index
Yunyan Tansheng
born
781
died
841
ACHV
Disciple Dongshan Liangjie founded Caodong House
religion
Chan
teacher
Yaoshan Weiyan,Baizhang Huaihai
students
Dongshan Liangjie
works
the Song of the Precious Mirror Samādhi
Contents
Introduction
Appearance in Kōan
Introduction
A well known poem, the Song of the Precious Mirror Samādhi, is attributed to Yunyan in Juefan Huihong's biographical compilation of 1119, the Chanlin sengbao zhuan (Chronicle of the Saṅgha Treasure in the Groves of Chán). This is the first time this poem is mentioned in the historical record. Huihong writes that the poem was given to Dongshan Liangjie, Yunyan's student, but that he believes Yunyan's teacher probably gave it to him in turn. Huihong further relates that he came upon the poem in 1108, when it was given to a scholar Zhu Yan by a monk, whom he does not identify. The scholar Morten Schlütter notes that the poem's provenance is doubtful given the way it came to Huihong, and furthermore the style differs substantially from works of the era that Huihong attributes it to. Most later historical sources, such as the Zengaku daijiten, the Bussho kaisetsu daijiten, and Shinsan zenseki mokuroku, attribute the poem to Dongshan Liangjie rather than Yunyan, although again, neither is likely.
Appearance in Kōan
A number of kōan dialogues feature Yunyan and his fellow student Daowu Yuanzhi. Case 54 of the Book of Equanimity, Case 89 of the Blue Cliff Record, case 105 from Dōgen's Shinji Shōbōgenzō, and the chapter "Kannon" from Dōgen's Kana Shōbōgenzō, and all involve the same story in which Yunyan and Daowu discuss the purpose of Avalokiteśvara's many hands and eyes. The precise intention of the story varies with each version.
Contact us
Disclaimer
Comments
© Copyright Jumpypixels.com