Bodhidharma
Baizhang Huaihai
Caoshan Benji
Dahui Zonggao
Daman Hongren
Danxia Tianran
Dayi Daoxin
Dazhao Puji
Dazhu Huihai
Dazu Huike
Deshan Xuanjian
Dongshan Liangjie
Dōgen
Eisai
Guifeng Zongmi
Guishan Lingyou
Guizong Zhichang
Heze Shenhui
Hongzhi Zhengjue
Huangbo Xiyun
Huanglong Huinan
Huineng
Jinshan tanying
Linji Yixuan
Longtan Chongxin
Luohan Guichen
Mazu Daoyi
Nanquan Puyuan
Nanta Guangyong
Nanyang Huizhong
Nanyue Huairang
Niutou Farong
Qingliang Wenyi
Qingyuan Xingsi
Sengcan
Shishuang Chuyuan
Shitou Xiqian
Tianhuang Daowu
Xiangyan Zhixian
Xitang Zhizang
Xuansha Shibei
Xuedou Chongxian
Xuefeng Yicun
Yangqi Fanghui
Yangshan Huiji
Yantou Quanhuo
Yaoshan Weiyan
Yongjia Xuanjue
Yongming Yanshou
Yunmen Wenyan
Yunyan Tansheng
Yuquan Shenxiu
Zhaozhou Congshen
Index
Dazhao Puji
born
651
died
739
died place
Luoyang
religion
Chan
POSTH name
Chan Master DaZhao
teacher
Shengxiu
students
Yixing
Contents
Life
Life
Pu Ji (651-739), the surname is Feng, he was born in Hedong, Puzhou (now Yongji, Shanxi), and an outstanding Chan master of the Tang Dynasty. he was the disciple of Shengxiu and was awarded the posthumous title of Chan Master Dahui.
 
He studied Confucianism in his early years, and later learned about the "Fahua Sutra", "Vijnaptimatratasiddhi-sastra" and "expository notes on the awakening of faith", etc.and converted to Buddhism. At the age of 38, he studied from Master Luoyang Duanhe to receive full precepts, and later learned from Hongjing. Because he felt that the teachings were too complicated, he went to the Yuquan Temple in Jingzhou to learn Chan taught by Shengxiu and became his Dharma-heir.
 
Later Shenxiu was summoned to the capital of Tang Dynasty by Queen Wu Zetian, and he followed into there. After Shenxiu passed away in the second year of Shenlong (706), Puji became the seventh patriarch and led the Northern Chan School. In the thirteenth year of Xuanzong Kaiyuan (725 years), he lived in Luoyang Jing'ai Temple, where was later renamed Xingtang Temple, and Puji promoted Chan in Chang'an and other places. In the 27th year of Kaiyuan, he passed away in Xingtang Temple at the age of eighty-nine. He was awarded the posthumous title of Chan Master Dahui and was called Huayan Monk and Huayan Venerable.
Contact us
Disclaimer
Comments
© Copyright Jumpypixels.com